Geomind Sp. z o.o.

ul. Bujaka 14A/14
30-611 Kraków
tel.: +48 606 66 37 61
e-mail: kontakt@geomind.pl
www.geomind.pl

NIP: 679-318-86-44
REGON: 384180941
KRS: 0000800641W związku z rozpoczęciem w dniu 25 maja br. stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Geomind sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bujaka 14A/14, 30-611 Kraków.
2) Kontakt w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych: kontakt@geomind.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z realizowaną z Panem/Panią Umową lub Zleceniem (art. 6 ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) dalej RODO) a także realizacji obowiązków Administratora nałożonych na niego przez odpowiednie przepisy szczególne art. 6 ust. 1 pkt c (art. 6 ust. 1 pkt c RODO).
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
– ustawa z dnia 13 października 1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych;
– ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych;
– ustawa z 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług;
– zawarta umowa lub zlecenie.
5) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa i mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi gdy jest to niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.
6) Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres trwania umowy, a po jego ustaniu przez okres ustalony na podstawie odpowiednich okresów podatkowych i księgowych oraz okresów przedawnienia roszczeń, a także dodatkowego okresu 1 roku czasu liczonego od końca roku, w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
7) Posiada Pani/Pan dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub zlecenia.
10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.